10 PM Hệ thông định vị toàn cầu GPS

Công nghệ GPS hệ thống định vị GPS là hệ thống dẫn đường vệ tinh dùng để cung cấp thông tin về vị trí, tốc độ hời gian cho các máy thu GPS trên trái đất